ŠPECIALISTA V STAROSTLIVOSTI O ZUBY A TELO
Potrebujete poradiť?
+421 907 908 316

Informácie o spracovaní osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť PROFIMED International s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre naplnenie zmluvy s Vami týkajúcu sa predaja tovaru (alebo pre prijatie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÝ SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť PROFIMED International s.r.o., so sídlom Letisko M.R.Štefánika 5285, 820 01 Bratislava, identifikačné číslo: 35 869 062, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka 29994/B (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie PROFIMED International s.r.o., so sídlom Letisko M.R.Štefánika 5285, 820 01 Bratislava, adresa elektronickej pošty zodpovednaosoba@profimed.eu

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

2.1.1. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");

2.1.2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané počas doby trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej počas doby nutnej na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú DPD, s.r.o., ACOMWARE s.r.o. a Izon s.r.o. ..

5.2. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

5.3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajín mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu.

6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.