ŠPECIALISTA V STAROSTLIVOSTI O ZUBY A TELO
Potrebujete poradiť?
+421 907 908 316

Obchodné podmienky

I. Predmet obchodných podmienok, základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky nákupu tovaru na internetových stránkach www.profimed.eu prevádzkovaných spoločnosťou PROFIMED International s.r.o., Letisko M. R. Štefánika 5285, 820 01 Bratislava, IČO: 35 869 062 zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29994/B (ďalej len "predávajúci").

Ponúkaný tovar alebo služby môžu byť zakúpené podnikateľom alebo spotrebiteľom.

Podnikateľom sa na účely obchodných podmienok a v zmysle ustanovenia § 2 ods.1-2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") rozumie každá osoba samostatne vykonávajúca na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, ako aj osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa, t.j. a) osoba zapísaná v obchodnom registri, b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. (ďalej len "podnikateľ").

Spotrebiteľom sa na účely obchodných podmienok a v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1-964 Z. z. Občianskeho zákonníka rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. (ďalej len "spotrebiteľ").

Ak nie je v obchodných podmienkach dohodnuté inak, považuje sa podnikateľ aj spotrebiteľ za kupujúceho (ďalej len "kupujúci").

II. Kúpna zmluva, príjem objednávok

Predávajúci ponúka tovar ku kúpe prostredníctvom internetových stránok www.profimed.eu (ďalej len "internetové stránky"). Vybraná položka tovaru obsahuje všeobecný opis tovaru a cenu vrátane zákonnej sadzby DPH. Cena tovaru je konečnou cenou obsahujúcou všetky náklady potrebné na nadobudnutie tovaru kupujúcim s výnimkou nákladov na dopravu (viď čl. III., Dodanie tovaru, expedícia). Uvedený tovar na internetových stránkach je ponukou predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

Nákup tovaru spotrebiteľom nie je podmienený registráciou u predávajúceho.

Nákup tovaru podnikateľom je možný len po predchádzajúcej úspešnej registrácii u predávajúceho, ktorá podnikateľovi zároveň umožní prístup do veľkoobchodného modulu. Každá žiadosť o povolenie je predávajúcim automaticky porovnávaná s aktuálnym výpisom žiadateľa (podnikateľa) z obchodného registra či iného verejného registra a s aktuálnou databázou predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu žiadateľa (podnikateľa) bez uvedenia dôvodov.

Cena tovaru uvedená na internetových stránkach je zmluvnou cenou. Predávajúci si vyhradzuje právo priebežne meniť predajnú cenu tovaru najmä s ohľadom na zmenu výmenných kurzov, dodávateľských cien, colných sadzieb a pod.

Kupujúci môže svoju objednávku vybraného tovaru uskutočniť prostredníctvom e-shopu predávajúceho na internetových stránkach, e-mailu obchod@profimed.eu, alebo osobne na adrese Letisko M. R. Štefánika 5285, 820 01 Bratislava.

Predávajúci potvrdí kupujúcemu obdržanie objednávky ihneď po jej obdržaní prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom e-mailu.

Ak dosiahne celková hodnota objednávky kupujúceho viac než 100 EUR vrátane DPH, predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o písomné potvrdenie objednávky.

Všetky nové objednávky predávajúci kontroluje s evidenciou pohľadávok. Ak predávajúci eviduje u kupujúceho pohľadávku po lehote splatnosti, objednávku nevybaví až do úplného uhradenia splatnej pohľadávky vrátane alikvotného úroku z omeškania.

Nevybavené objednávky v celkovej hodnote nad 17 EUR vrátane DPH predávajúci eviduje a po obdržaní tovaru zabezpečí bezodkladne jeho expedíciu. V prípade doposielky neúčtuje predávajúci poštovné.

Objednávka kupujúceho aj potvrdenie predávajúceho sú predávajúcim archivované a môžu byť na výslovnú žiadosť kupujúcemu sprístupnené po dobu 1 roka od potvrdenia objednávky.

11. Všetka komunikácia vrátane objednávky a potvrdenia bude medzi predávajúcim a kupujúcim vedená v slovenskom jazyku.

III. Dodanie tovaru, expedícia

Predávajúci pripraví tovar skladom k odoslaniu kupujúcemu (ďalej len "expedícia") do 5 pracovných dní po obdržaní objednávky a to spôsobom dopravy zadaným kupujúcim v objednávke.

K objednávkam v celkovej hodnote do 39 EUR vrátane DPH pripočíta predávajúci dopravné v nasledujúcej výške:

4 EUR pri zaslaní tovaru prostredníctvom služby SPS na dobierku s predpokladaným dodaním do 24 hodín od expedície podľa sadzobníka dopravcu v prípade zaslania tovaru kuriérom

3 EUR pri zaslaní tovaru prostredníctvom služby SPS bez dobierky, ak je objednávka zaplatená kupujúcim vopred platobnou kartou, s predpokladaným dodaním do 24 hodín od expedície.

1 EUR ak je hodnota objednávky nad 39 EUR pri spôsobe úhrady formou dobierky.

Ak nebude objednaný tovar na sklade a tovar tak nebude možné dodať v bežnej dodacej lehote, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok.

Pri osobnom odbere kupujúcim v obchodnej sieti predávajúceho na území Slovenskej republiky je dopravné zadarmo.

IV. Úhrada kúpnej ceny a spôsob platby

Dobierka: Tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri jeho doručení a prevzatí na adrese uvedenej v objednávke. V každej zásielke je k tovaru priložený daňový doklad, faktúra s uvedením zákonnej sadzby DPH a s fakturačnými údajmi uvedenými v objednávke.

Prevod: Tovar zaplatí kupujúci príkazom na úhradu vo svojej banke. Údaje potrebné na vykonanie platby prevodom obdrží kupujúci na e-mailovú adresu, ktorú v prípade podnikateľa zadá pri registrácii alebo v prípade spotrebiteľa vyplní v objednávke. Tovar bude kupujúcemu odoslaný ihneď po pripísaní čiastky na bankový účet predávajúceho, o čom bude kupujúci informovaný prostredníctvom niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom e-mailu.

Platba kartou: Tovar zaplatí kupujúci prostredníctvom svojej platobnej karty. Kupujúci na tieto účely prijíma platby uskutočnené kartou VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro (v prípade, že je banka kupujúceho zaradená do systému 3D-Secure). Použitie elektronických kariet VISA Electron a Maestro je možné iba v prípade, že to umožňuje banka kupujúceho. Prenos dát sa uskutočňuje prostredníctvom zabezpečeného protokolu HTTPS. Žiaden zamestnanec alebo spolupracovník predávajúceho nemá prístup k údajom o platobnej karte kupujúceho. Údaje potrebné na vykonanie platby prevodom obdrží kupujúci na e-mailovú adresu, ktorú v prípade podnikateľa zadá pri registrácii alebo v prípade spotrebiteľa vyplní v objednávke. Tovar bude kupujúcemu odoslaný ihneď po pripísaní čiastky na bankový účet predávajúceho, o čom bude kupujúci informovaný prostredníctvom niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom e-mailu.

Ak je kupujúcim podnikateľ, zasiela predávajúci tovar spolu s faktúrou so 14-dňovou splatnosťou od dátumu vystavenia. Dňom úhrady kúpnej ceny je deň pripísania platby na bankový účet predávajúceho uvedený na faktúre.

Ak neuhradí kupujúci kúpnu cenu v dobe splatnosti, predávajúci mu zašle upomienku prostredníctvom niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom e-mailu. 6. Pri omeškaní s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať zákonný úrok z omeškania.

Ak kupujúci opakovane neuhradí splatnú kúpnu cenu za vykonané objednávky, predávajúci si vyhradzuje právo zasielať všetok tovar až do odvolania len na dobierku.

Profimedíky: Každý kupujúci získava za svoje nákupy prostredníctvom internetových stránok bonus vo forme bodov "profimedíkov ", ktoré možno použiť ako platobný prostriedok na ďalšie nákupy. Za každý násobok 5 EUR vrátane DPH za zakúpený a riadne uhradený tovar získa kupujúci 3 profimedíky zodpovedajúce hodnote 0,15 EUR. V prípade vrátenia tovaru, odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, vystavenia dobropisu, a to aj čiastočného alebo reklamácie podnikateľom, budú kupujúcemu profimedíky získané za príslušnú objednávku opäť odpočítané. Ak neuhradí podnikateľ faktúru po splatnosti, budú všetky profimedíky získané takýmto podnikateľom predávajúcim automaticky odobraté. Platnosť profimedíkov je pre podnikateľov obmedzená na kalendárny rok, v ktorom profimedíky získal. Platnosť profimedíkov pre spotrebiteľa je neobmedzená.

Profimedíky možno uplatniť len pri nákupe cez internetové stránky a pri doručení objednávky na doručovaciu adresu kupujúceho.

Profimedíky nemožno uplatniť pri nákupe v kamenných obchodoch predávajúceho alebo pri osobnom vyzdvihnutí objednaného tovaru v sklade predávajúceho.

V. Záruka kvality a reklamácie

Predávajúci poskytuje na tovar nepodliehajúci skaze záruku kvality v dĺžke 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.

Dokladom potvrdzujúcim poskytnutú záruku kvality je daňový doklad (faktúra).

Ak je kupujúcim podnikateľ, je povinný prezrieť tovar podľa možností čo najskôr po jeho dodaní. O chybách tovaru je podnikateľ povinný predávajúceho informovať bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti v súvislosti s prehliadkou opísanou v predchádzajúcej vete. Ustanovenie § 428 Obchodného zákonníka sa vzťahuje obdobne.

Kupujúci je oprávnený reklamovať vady tovaru zakúpeného od predávajúceho PROFIMED International s.r.o., na adrese Letisko M. R. Štefánika 5285, Bratislava 820 01 alebo v prípade spotrebiteľa v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho v Slovenskej republike, tel.: 02 452 584 78, e-mail: obchod@profimed.eu.

Ak uplatní nároky zo zodpovednosti za vady u predávajúceho spotrebiteľ, reklamácie sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z. z. o Ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Z. z.o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V prípade podnikateľov sa reklamácie riadia Obchodným zákonníkom.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť ohľadom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je úprava tovaru predávajúcim na želanie spotrebiteľa. Ďalej spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť ohľadom dodávky tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, ako aj od dodávky tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom alebo tovar v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ rozpečatil a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie podľa článku VI, odsek 1, predávajúci má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Predávajúci je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky najneskôr do 14 dní od odstúpenia.

Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku VI, odsek 1 nesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou poštou.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy podľa článku VI, odsek 1, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, zároveň so zakúpeným tovarom predávajúcemu vrátiť darčeky, ktoré od predávajúceho získal ako bonus zadarmo k zakúpenému tovaru. Ak od kúpnej zmluvy odstúpi spotrebiteľ, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

VII. Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky sú platné na dobu neurčitú a nadobúdajú účinnosť od 1. 6. 2014.

V prípade poskytovania služieb Predávajúcim ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Spotrebiteľ vykonaním objednávky na www.profimed.eu poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov Predávajúcemu osobné údaje na účel vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Predávajúci poskytne osobné údaje spotrebiteľa týmto príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, externý účtovník, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi spotrebiteľa v súlade s ustanoveniami nariadenia. Spotrebiteľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. V prípade, ak Kupujúci neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Spotrebiteľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Spotrebiteľ má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Spotrebiteľ ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@profimed.eu. Spotrebiteľ prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Spotrebiteľ prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.

Kúpením tovaru vzniká medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje spotrebiteľa aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Predávajúci je oprávnený zo zákona spracúvať osobné údaje. Doba spracúvania osobných údajov je 10 rokov odo dňa posledného nákupu tovaru. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude Prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na personalizované marketingové ponuky bude využívať Vaše aktivity na jeho webových sídlach, cookies a google analytics.

Pre určité oblasti internetových stránok používa predávajúci tzv. "cookies". Cookies sú súbory, ktoré si ukladajú informácie o pevnom disku alebo prehliadači užívateľa internetových stránok. Ďalej napríklad umožňujú, aby internetové stránky spoznali, že ho kupujúci (užívateľ) už navštívil. Cookies pomáhajú predávajúcemu porozumieť tomu, ktoré časti internetových stránok sú najpopulárnejšie, na ktoré stránky užívatelia chodia najčastejšie a koľko času tam trávia. Cookies napríklad umožňujú zabezpečiť, aby informácie, ktoré sa zobrazia pri ďalšej návšteve užívateľa na internetových stránkach, zodpovedali užívateľským preferenciám kupujúceho či užívateľa. Prehliadač si môže užívateľ internetových stránok nastaviť tak, aby prijímal všetky cookies, odmietal všetky cookies, alebo oznámil, keď je zaslaný súbor cookies. V prípade, že užívateľ nastaví svoj internetový prehliadač na prijímanie cookies, vyjadruje tým svoj súhlas s ukladaním týchto súborov na svojom pevnom disku alebo prehliadači. Kupujúci, prípadne užívatelia internetových stránok majú možnosť odmietnuť, aby cookies alebo podobné zariadenia boli uložené na ich koncové zariadenia napríklad pomocou funkcie anonymného prehliadania. Predávajúci upozorňuje, že internetové stránky sú navrhnuté tak, aby pracovali s využitím cookies a akékoľvek ich vyradenie z prevádzky môže ovplyvniť používanie internetových stránok a znemožniť kupujúcemu či inému užívateľovi jeho plné využitie. Súbory cookies predávajúci nezdieľa s treťou stanou ani so spracovateľmi dát.

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmito zmluvnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občianskym zákonníkom a v prípade kupujúcich ako podnikateľov zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom.
 

 

PROFIMED PRAVIDLA MARKETINGOVÝCH AKCÍ
 

 

Pravidlá marketingovej akcie Philips – Záruka 90 dní vrátenia peňazí -  Úplné pravidlá TU. 

  • V prípade, že chcete produkt vrátiť, tak najneskôr do 90 dní od nákupu odošlite žiadosť pre vrátenie výrobku prostredníctvom webového formulára TU
  • Výrobok je možné vrátiť iba nepoškodený, v originálnom obale so všetkým príslušenstvom a kópiou dokladu o kúpe.
  • Výrobok sa nedá vrátiť priamo do obchodu.
  • Do tejto akcie sú zahrnuté všetky sonické zubné kefky a výrobky medzizubnej hygieny Philips Sonicare zakúpené od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2019.

 

 

 

 

Pravidlá marketingovej akcie Philips - Sparkly v hodnote 14,99 EUR ako darček - Úplné pravidlá TU.

  • Kúpte sonickú elektrickú zubnú kefku pre deti Philips Sonicare for Kids v období 19. 8. 2019 – 31. 1. 2020.
  • Do 21 dnů od nákupu zaregistrujte svoj produkt a riadne vyplňte registračný formulár.
  • Do 30 dní od registrácie dostanete ako darček poštou plyšovú hračku Sparkly.

 

 

 

 

 

AKCIA SKONČILA - Pravidlá marketingovej akcie Philips - Cash Back až 30 EUR - Úplné pravidlá TU.   

  • Kúpte si v období od 1. 10. 2018 do 31. 1. 2019 vybraný Philips Sonicare.
  • Zaregistrujte sa najneskôr do 21 dní od nákupu.
  • Príslušná suma vám bude odoslaná na váš bankový účet do 30 dní od vykonania platnej registrácie.       

 

 

 

 

 

 

AKCIA SKONČILA - Pravidlá marketingovej akcie Waterpik - Vymeňte starú za novú - Úplné pravidlá ZDE.  

 

 

Pravidlá marketingovej akcie Oral-B – Záruka 100 dní vrátenia peňazí -  Úplné pravidlá TU (1.7.2018 do 30.6.2019) a TU (1.7.2019 do 30.6.2020).