ŠPECIALISTA V STAROSTLIVOSTI O ZUBY A TELO
Potrebujete poradiť?
+421 907 908 316

PROFIMED obchodné podmienky platné od 24.7.2014

PROFIMED OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ OD 24.7.2014

I. Predmet obchodných podmienok, základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky nákupu tovaru na internetových stránkach www.profimed.eu prevádzkovaných spoločnosťou PROFIMED International s.r.o., Letisko M. R. Štefánika 5285, 820 01 Bratislava, IČO: 35 869 062 zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29994/B (ďalej len "predávajúci").

Ponúkaný tovar alebo služby môžu byť zakúpené podnikateľom alebo spotrebiteľom.

Podnikateľom sa na účely obchodných podmienok a v zmysle ustanovenia § 2 ods.1-2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") rozumie každá osoba samostatne vykonávajúca na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, ako aj osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa, t.j. a) osoba zapísaná v obchodnom registri, b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. (ďalej len "podnikateľ").

Spotrebiteľom sa na účely obchodných podmienok a v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1-964 Z. z. Občianskeho zákonníka rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. (ďalej len "spotrebiteľ").

Ak nie je v obchodných podmienkach dohodnuté inak, považuje sa podnikateľ aj spotrebiteľ za kupujúceho (ďalej len "kupujúci").

II. Kúpna zmluva, príjem objednávok

Predávajúci ponúka tovar ku kúpe prostredníctvom internetových stránok www.profimed.eu (ďalej len "internetové stránky"). Vybraná položka tovaru obsahuje všeobecný opis tovaru a cenu vrátane zákonnej sadzby DPH. Cena tovaru je konečnou cenou obsahujúcou všetky náklady potrebné na nadobudnutie tovaru kupujúcim s výnimkou nákladov na dopravu (viď čl. III., Dodanie tovaru, expedícia). Uvedený tovar na internetových stránkach je ponukou predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

Nákup tovaru spotrebiteľom nie je podmienený registráciou u predávajúceho.

Nákup tovaru podnikateľom je možný len po predchádzajúcej úspešnej registrácii u predávajúceho, ktorá podnikateľovi zároveň umožní prístup do veľkoobchodného modulu. Každá žiadosť o povolenie je predávajúcim automaticky porovnávaná s aktuálnym výpisom žiadateľa (podnikateľa) z obchodného registra či iného verejného registra a s aktuálnou databázou predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu žiadateľa (podnikateľa) bez uvedenia dôvodov.

Cena tovaru uvedená na internetových stránkach je zmluvnou cenou. Predávajúci si vyhradzuje právo priebežne meniť predajnú cenu tovaru najmä s ohľadom na zmenu výmenných kurzov, dodávateľských cien, colných sadzieb a pod.

Kupujúci môže svoju objednávku vybraného tovaru uskutočniť prostredníctvom e-shopu predávajúceho na internetových stránkach, e-mailu obchod@profimed.eu, alebo osobne na adrese Letisko M. R. Štefánika 5285, 820 01 Bratislava.

Predávajúci potvrdí kupujúcemu obdržanie objednávky ihneď po jej obdržaní prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom e-mailu.

Ak dosiahne celková hodnota objednávky kupujúceho viac než 100 EUR vrátane DPH, predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o písomné potvrdenie objednávky.

Všetky nové objednávky predávajúci kontroluje s evidenciou pohľadávok. Ak predávajúci eviduje u kupujúceho pohľadávku po lehote splatnosti, objednávku nevybaví až do úplného uhradenia splatnej pohľadávky vrátane alikvotného úroku z omeškania.

Nevybavené objednávky v celkovej hodnote nad 17 EUR vrátane DPH predávajúci eviduje a po obdržaní tovaru zabezpečí bezodkladne jeho expedíciu. V prípade doposielky neúčtuje predávajúci poštovné.

Objednávka kupujúceho aj potvrdenie predávajúceho sú predávajúcim archivované a môžu byť na výslovnú žiadosť kupujúcemu sprístupnené po dobu 1 roka od potvrdenia objednávky.

11. Všetka komunikácia vrátane objednávky a potvrdenia bude medzi predávajúcim a kupujúcim vedená v slovenskom jazyku.

III. Dodanie tovaru, expedícia

Predávajúci pripraví tovar skladom k odoslaniu kupujúcemu (ďalej len "expedícia") do 5 pracovných dní po obdržaní objednávky a to spôsobom dopravy zadaným kupujúcim v objednávke.

K objednávkam v celkovej hodnote do 100 EUR vrátane DPH pripočíta predávajúci dopravné v nasledujúcej výške:

4 EUR pri zaslaní tovaru prostredníctvom služby DPD s predpokladaným dodaním do 24 hodín od expedície podľa sadzobníka dopravcu v prípade zaslania tovaru kuriérom

4 EUR pri zaslaní tovaru prostredníctvom služby DPD bez dobierky, ak je objednávka zaplatená kupujúcim vopred platobnou kartou, s predpokladaným dodaním do 24 hodín od expedície.

Ak nebude objednaný tovar na sklade a tovar tak nebude možné dodať v bežnej dodacej lehote, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok.

Pri osobnom odbere kupujúcim v obchodnej sieti predávajúceho na území Slovenskej republiky je dopravné zadarmo.

IV. Úhrada kúpnej ceny a spôsob platby

Dobierka: Tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri jeho doručení a prevzatí na adrese uvedenej v objednávke. V každej zásielke je k tovaru priložený daňový doklad, faktúra s uvedením zákonnej sadzby DPH a s fakturačnými údajmi uvedenými v objednávke.

Prevod: Tovar zaplatí kupujúci príkazom na úhradu vo svojej banke. Údaje potrebné na vykonanie platby prevodom obdrží kupujúci na e-mailovú adresu, ktorú v prípade podnikateľa zadá pri registrácii alebo v prípade spotrebiteľa vyplní v objednávke. Tovar bude kupujúcemu odoslaný ihneď po pripísaní čiastky na bankový účet predávajúceho, o čom bude kupujúci informovaný prostredníctvom niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom e-mailu.

Platba kartou: Tovar zaplatí kupujúci prostredníctvom svojej platobnej karty. Kupujúci na tieto účely prijíma platby uskutočnené kartou VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro (v prípade, že je banka kupujúceho zaradená do systému 3D-Secure). Použitie elektronických kariet VISA Electron a Maestro je možné iba v prípade, že to umožňuje banka kupujúceho. Prenos dát sa uskutočňuje prostredníctvom zabezpečeného protokolu HTTPS. Žiaden zamestnanec alebo spolupracovník predávajúceho nemá prístup k údajom o platobnej karte kupujúceho. Údaje potrebné na vykonanie platby prevodom obdrží kupujúci na e-mailovú adresu, ktorú v prípade podnikateľa zadá pri registrácii alebo v prípade spotrebiteľa vyplní v objednávke. Tovar bude kupujúcemu odoslaný ihneď po pripísaní čiastky na bankový účet predávajúceho, o čom bude kupujúci informovaný prostredníctvom niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom e-mailu.

Ak je kupujúcim podnikateľ, zasiela predávajúci tovar spolu s faktúrou so 14-dňovou splatnosťou od dátumu vystavenia. Dňom úhrady kúpnej ceny je deň pripísania platby na bankový účet predávajúceho uvedený na faktúre.

Ak neuhradí kupujúci kúpnu cenu v dobe splatnosti, predávajúci mu zašle upomienku prostredníctvom niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom e-mailu. 6. Pri omeškaní s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať zákonný úrok z omeškania.

Ak kupujúci opakovane neuhradí splatnú kúpnu cenu za vykonané objednávky, predávajúci si vyhradzuje právo zasielať všetok tovar až do odvolania len na dobierku.

Profimedíky: Každý kupujúci získava za svoje nákupy prostredníctvom internetových stránok bonus vo forme bodov "profimedíkov ", ktoré možno použiť ako platobný prostriedok na ďalšie nákupy. Za každý násobok 5 EUR vrátane DPH za zakúpený a riadne uhradený tovar získa kupujúci 3 profimedíky zodpovedajúce hodnote 0,15 EUR. V prípade vrátenia tovaru, odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, vystavenia dobropisu, a to aj čiastočného alebo reklamácie podnikateľom, budú kupujúcemu profimedíky získané za príslušnú objednávku opäť odpočítané. Ak neuhradí podnikateľ faktúru po splatnosti, budú všetky profimedíky získané takýmto podnikateľom predávajúcim automaticky odobraté. Platnosť profimedíkov je pre podnikateľov obmedzená na kalendárny rok, v ktorom profimedíky získal. Platnosť profimedíkov pre spotrebiteľa je neobmedzená.

Profimedíky možno uplatniť len pri nákupe cez internetové stránky a pri doručení objednávky na doručovaciu adresu kupujúceho.

Profimedíky nemožno uplatniť pri nákupe v kamenných obchodoch predávajúceho alebo pri osobnom vyzdvihnutí objednaného tovaru v sklade predávajúceho.

V. Záruka kvality a reklamácie

Predávajúci poskytuje na tovar nepodliehajúci skaze záruku kvality v dĺžke 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.

Dokladom potvrdzujúcim poskytnutú záruku kvality je daňový doklad (faktúra).

Ak je kupujúcim podnikateľ, je povinný prezrieť tovar podľa možností čo najskôr po jeho dodaní. O chybách tovaru je podnikateľ povinný predávajúceho informovať bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti v súvislosti s prehliadkou opísanou v predchádzajúcej vete. Ustanovenie § 428 Obchodného zákonníka sa vzťahuje obdobne.

Kupujúci je oprávnený reklamovať vady tovaru zakúpeného od predávajúceho PROFIMED International s.r.o., na adrese Letisko M. R. Štefánika 5285, Bratislava 820 01 alebo v prípade spotrebiteľa v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho v Slovenskej republike, tel.: 02 452 584 78, e-mail: obchod@profimed.eu.

Ak uplatní nároky zo zodpovednosti za vady u predávajúceho spotrebiteľ, reklamácie sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z. z. o Ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Z. z.o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V prípade podnikateľov sa reklamácie riadia Obchodným zákonníkom.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť ohľadom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je úprava tovaru predávajúcim na želanie spotrebiteľa. Ďalej spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť ohľadom dodávky tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, ako aj od dodávky tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom alebo tovar v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ rozpečatil a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie podľa článku VI, odsek 1, predávajúci má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Predávajúci je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky najneskôr do 14 dní od odstúpenia.

Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku VI, odsek 1 nesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou poštou.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy podľa článku VI, odsek 1, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, zároveň so zakúpeným tovarom predávajúcemu vrátiť darčeky, ktoré od predávajúceho získal ako bonus zadarmo k zakúpenému tovaru. Ak od kúpnej zmluvy odstúpi spotrebiteľ, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

VII. Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky sú platné na dobu neurčitú a nadobúdajú účinnosť od 1. 6. 2014.

Všetky osobné údaje kupujúceho poskytnuté v súvislosti s registráciou alebo uzatvorením kúpnej zmluvy považuje predávajúci za dôverné. Poskytnuté osobné údaje bude predávajúci spracovávať v internej databáze za účelom plnenia zmluvných a zákonných povinností a na komerčné a marketingové účely až do odvolania. Spracovanie a uchovávanie týchto osobných údajov bude prebiehať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spracovanie osobných údajov bude prebiehať automatizovane prostredníctvom elektronického systému, prípadne tiež manuálne. Osobné údaje nebudú poskytované tretím subjektom s výnimkou situácií súvisiacich s expedíciou, distribúciou či platobným stykom za objednaný tovar. Kupujúci súhlasí, aby jeho osobné údaje boli použité na naplnenie účelu kúpnej zmluvy a na marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb vrátane zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. predávajúcim, a to až do písomného odvolania kupujúceho zaslaného na adresu predávajúceho, prípadne prostredníctvom niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom e-mailu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom vrátane práva na ich opravu, alebo práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Pre určité oblasti internetových stránok používa predávajúci tzv. "cookies". Cookies sú súbory, ktoré si ukladajú informácie o pevnom disku alebo prehliadači užívateľa internetových stránok. Ďalej napríklad umožňujú, aby internetové stránky spoznali, že ho kupujúci (užívateľ) už navštívil. Cookies pomáhajú predávajúcemu porozumieť tomu, ktoré časti internetových stránok sú najpopulárnejšie, na ktoré stránky užívatelia chodia najčastejšie a koľko času tam trávia. Cookies napríklad umožňujú zabezpečiť, aby informácie, ktoré sa zobrazia pri ďalšej návšteve užívateľa na internetových stránkach, zodpovedali užívateľským preferenciám kupujúceho či užívateľa. Prehliadač si môže užívateľ internetových stránok nastaviť tak, aby prijímal všetky cookies, odmietal všetky cookies, alebo oznámil, keď je zaslaný súbor cookies. V prípade, že užívateľ nastaví svoj internetový prehliadač na prijímanie cookies, vyjadruje tým svoj súhlas s ukladaním týchto súborov na svojom pevnom disku alebo prehliadači. Kupujúci, prípadne užívatelia internetových stránok majú možnosť odmietnuť, aby cookies alebo podobné zariadenia boli uložené na ich koncové zariadenia napríklad pomocou funkcie anonymného prehliadania. Predávajúci upozorňuje, že internetové stránky sú navrhnuté tak, aby pracovali s využitím cookies a akékoľvek ich vyradenie z prevádzky môže ovplyvniť používanie internetových stránok a znemožniť kupujúcemu či inému užívateľovi jeho plné využitie. Súbory cookies predávajúci nezdieľa s treťou stanou ani so spracovateľmi dát.

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmito zmluvnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občianskym zákonníkom a v prípade kupujúcich ako podnikateľov zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom.
 

PROFIMED PRAVIDLA MARKETINGOVÝCH AKCÍ
 

Akcia Philips - Záruka vrátenia peňazí do 90 dní

Do tejto akcie sú zaradené všetky výrobky z radu sonických zubných kefiek Philips Sonicare a pomôcok medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss (akcia sa nevzťahuje na kefkové hlavice a trysky).


Čo potrebujete urobiť, aby ste získali záruku vrátenia peňazí 90 dní?

Zaregistrujte si akúkoľvek sonickú zubnú kefku alebo výrobok medzizubnej hygieny Philips Sonicare na adrese www.philips.com/myphilips najneskôr do 30 dní od zakúpenia. Najmenej 90 dní po zakúpení kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Philips na čísle 00421-2-3321 5570 (po-pia od 8-19 hod.). Prevádzkovatelia potom zaistia, že výrobok bude odoslaný od vás (účastník akcie) servisnému partnerovi spoločnosti Philips.
• Výrobok je možné vrátiť iba nepoškodený, v originálnom obale so všetkým príslušenstvom a kópiou dokladu o kúpe.
• Výrobok sa nedá vrátiť priamo do obchodu, vždy je potrebné kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Philips na uvedenom telefónnom čísle v uvedených dňoch a pracovných hodinách.
• Do tejto akcie sú zahrnuté všetky sonické zubné kefky a výrobky medzizubnej hygieny Philips Sonicare zakúpené od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2018 u vybraných partnerov na Slovensku.

 

Oral-B záruka vrátenia peňazí do 100 dní

1. Program „Záruka vrátenia peňazí do 100 dní“ platí na elektrické kefky Oral-B zakúpené v období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016.
2. Ak sa rozhodnete využiť tejto garancie, to nutné tovar zaslať na adresu: Idea Element s.r.o, Trnavská 86, 04011 Košice, Slovenská republika, Tel.: +421 02/5710 1135, E-mail: informacie.im@pg.com.
3. Vrátený tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale a musí k nemu byť priložený originálny doklad o zakúpení výrobku (pokladničný blok) s vyznačeným dátumom predaja (kópie sa neakceptujú). Vrátený tovar nesmie byt poškodený. V prípade, ak by   nebolo vrátenie výrobku z akéhokoľvek dôvodu akceptované, bude vám pokladničný blok spolu s tovarom vrátený na vašu adresu.
4. Výrobky zaradené do tejto akcie je možné vrátiť do 100 dní od dátumu predaja. Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky na balíku, ktorý obsahuje vrátený výrobok.
5. Vaša refundácia bude spracovaná najneskôr do 28 dní od dátumu doručenia výrobku, a to formou poštovej poukážky na adresu, ktorú uvediete v zásielke alebo poukázaním na bankový účet udaný spotrebiteľom.
6. Poštovou zloženkou alebo prevodom na Slovenský bankový účet bude poukázaná suma, ktorá je uvedená na doklade o kúpe.
7. Usporiadateľ propagačnej akcie: RAFINANZ ORBICO SK, s. r. o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava, Slovensko.
8. Úplné znenie pravidiel propagačnej akcie je k dispozícii u usporiadateľa alebo na webových stránkach www.oralb.com/sk.

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

Účasťou v propagačnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami propagačnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Vyplnením formulára účastník súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, email, číslo účtu, kód banky pre účely preverenia platnej účasti na propagačnej akcii a ďalej pre marketingové účely usporiadateľa, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb usporiadateľa, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov predovšetkým v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. (o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ) a to na dobu 5 rokov. V zmysle požiadaviek zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané; informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli Vaše Osobné údaje získané; zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu Vašich Osobných údajov, ktoré sú neaktuálne. Vaše ďalšie práva, ktoré si môžete uplatniť, obsahuje § 28 Zákona. Usporiadateľ poveruje spracúvaním osobných údajov pre účel uvedený vyššie spoločnosti, uvedené v prílohe Pravidiel a podmienok predajnej akcie. Tieto spoločnosti vystupujú v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ako  prostredkovateľ. Účastníci propagačnej akcie tiež súhlasia s tým, že usporiadateľ propagačnej akcie je oprávnený využiť v súlade s dikciou ust. § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov – prejavov osobnej povahy – bezplatne meno, priezvisko a miesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto predajnou akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu zhotovovať a zverejňovať vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov predajnej akcie, a to po dobu 5 rokov od ukončenia predajnej akcie.

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedná za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na propagačnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v propagačnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do propagačnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka propagačnej akcie, ktorého chovanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ propagačnej akcie nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v propagačnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek propagačnú akciu odvolať, skrátiť, prerušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude to vykonané písomne vo forme dodatku a zverejnené na www.braun.cashback.sk . Účinnosť tejto zmeny nastáva v okamihu zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ propagačnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie bonusu v propagačnej akcii