Spracúvanie osobných údajov - Klub

Spoločnosť PROFIMED International s.r.o, IČO 35 869 062, so sídlom Letisko M. R. Štefánika 5285, 820 01 Bratislava založila na účely zavedenia výhod pre svojich zákazníkov a priaznivcov značky PROFIMED, špecialistu v starostlivosti o zuby a telo, Klub Profimed (ďalej len "Klub Profimed").

Spoločnosť PROFIMED International s.r.o., so sídlom Letisko M. R. Štefánika 5285, 820 01 Bratislava ako zakladateľ a prevádzkovateľ Klubu Profimed má v rámci spracúvania osobných údajov postavenie prevádzkovateľa osobných údajov (ďalej len "prevádzkovateľ").

Za účelom informovania svojich zákazníkov a priaznivcov značky PROFIMED, ktorí sa zaregistrovali do Klubu Profimed, alebo sa prihlásili na zasielanie odchodných informácií súvisiacich so službami spoločnosti PROFIMED International s.r.o. (ďalej len "členovia" alebo „dotknuté osoby“), vydáva prevádzkovateľ tieto zásady spracúvania osobných údajov (ďalej len "zásady") o spracúvaní nimi poskytnutých osobných údajov.

V týchto zásadách sú každému členovi poskytované všetky potrebné informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s jeho členstvom v Klube Profimed, aby každý člen vedel, aké osobné údaje a za akým účelom sú o ňom spracúvané osobné údaje. Tieto zásady sa vydávajú v nadväznosti na Podmienky členstva v Klube Profimed (ďalej len "Podmienky Klubu Profimed"), s ktorými člen udeľuje súhlas v rámci registrácie do Klubu Profimed. Tieto zásady popisujú aj potrebné informácie o spracúvaní osobných údajov na účely zasielaním obchodných informácií súvisiacich so službami spoločnosti PROFIMED International s.r.o., a to na elektronickú adresu dotknutej osoby uvedenú v registrácii

Pre správne fungovanie Klubu Profimed, tzn. aby mohol byť dosiahnutý jeho účel a členovia mohli čerpať jeho výhody, je nevyhnutné, aby dochádzalo zo strany prevádzkovateľa a ním poverených sprostredkovateľov k spracúvaniu osobných údajov jednotlivých členov.

Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že spracúvanie osobných údajov členov prebieha v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a s európskymi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečné spracúvanie osobných údajov vykonávané sprostredkovateľovi, ktoré v rámci prevádzkovania Klubu Profimed využíva.

 

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

V prípade členstva v Klube Profimed a s tým súvisiacich poskytovaných služieb ako aj v prípade zasielania obchodných informácií súvisiacich so službami spoločnosti PROFIMED International s.r.o. je právny základ súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).  (pre účel pozri článok. 6 týchto zásad).

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba berie na vedomie, že v prípade neposkytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi nemôže vzniknúť jeho členstvo v Klube Profimed a ani mu nebudú zasielané obchodné informácie súvisiace so službami spoločnosti PROFIMED International s.r.o. (marketingové účely). Neposkytnutie súhlasu prevádzkovateľovi so spracovaním osobných údajov na marketingové účely nemá vplyv na vznik členstva v Klube Profimed. Oba súhlasy sú samostatné a dotknutá osoba sa môže dobrovoľne a slobodne rozhodnúť, ktorý súhlas udelí prevádzkovateľovi.

 

 1. Rozsah a spôsob spracúvania osobných údajov

Osobné údaje každého člena/dotknutej osoby sú spracúvané v takom rozsahu, v akom tento člen osobné údaje pri registrácii do Klubu Profimed prevádzkovateľovi poskytol alebo v rámci jeho ďalšieho členstva v Klube Profimed v budúcnosti poskytne. Plný rozsah spracúvania osobných údajov získa člen dotazom urobeným spôsobom podľa čl. 9 týchto zásad.

Osobné údaje sú spracúvané manuálne v písomnej podobe a ďalej automatizovane pri zadávaní členov do systému Klubu Profimed. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v najmenšej možnej miere tak, aby mohol členom zabezpečovať všetky služby spojené s členstvom v Klube Profimed.

 

 1. Prehlásenie o bezpečnosti

Prevádzkovateľ prehlasuje, že so všetkými osobnými údajmi, ktoré od členov získa, nakladá ako s prísne dôvernými v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné bezpečnostné a organizačné opatrenia, aby osobné údaje členov chránil pred ich zneužitím, stratou či zničením. 

 

 1. Zoznam sprostredkovateľov a ich sprostredkovateľov
 • subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, 
 • spoločnosť, ktorá zabezpečuje zasielanie marketingových ponúk a iné činnosti súvisiace s propagáciou produktov a služieb, spoločnosť zabezpečujúca správu eshopu, spoločnosť zabezpečujúca databázu členov Klubu Profimed, spoločnosť zabezpečujúca IT podporu - PROFIMED s.r.o., Ječná 2, 120 00 Praha 2, IČO 25158694 (materská spoločnosť),
 • spoločnosť zabezpečujúca prieskum spokojnosti.

Prevádzkovateľ nevylučuje, že v rámci zabezpečovania fungovania Klubu Profimed budú v budúcnosti niektoré osobné údaje členov odovzdané ďalším sprostredkovateľom. Podrobný zoznam sprostredkovateľov člen získa postupom podľa čl. 10 týchto zásad.

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov

Existencia členstva v Klube Profimed

Podľa čl. 2 týchto zásad dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe súhlasu za účelom riadneho fungovania členstva v Klube Profimed, aby člen mohol čerpať všetky jeho výhody. Ide o právny dôvod a účel spracúvania osobných údajov založený na existencii samotného členstva v Klube Profimed.

Propagácia produktov a služieb (zasielanie obchodných informácií súvisiacich so službami spoločnosti PROFIMED International s.r.o. t.z. marketingový účel)

Na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov dochádza k spracúvaniu osobných údajov na účely zasielania obchodných informácií súvisiacich so službami prevádzkovateľa a na účely zasielania obchodných oznámení prevádzkovateľa (ďalej len "marketingové účely"). V rámci spracúvania osobných údajov na tieto účely dochádza k priamemu kontaktovaniu členov.

 

 1. Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje členov sú spracúvané po dobu 3 rokov odo dňa posledného využitia vernostnej karty. Pred uplynutím tejto doby dochádza k zastaveniu alebo prerušeniu spracúvania osobných údajov v najvyššom možnom rozsahu, akonáhle člen odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo uplatní niektoré zo svojich práv uvedených v čl. 9. týchto zásad, pokiaľ bude mať toto uplatnenie za následok obmedzenie, prerušenie alebo zastavenie spracúvania osobných údajov.

V prípade propagácia produktov a služieb (zasielanie obchodných informácií súvisiacich so službami spoločnosti PROFIMED International s.r.o. t.z. marketingový účel) je doba spracúvania osobných údajov 4 roky odo dňa udelenia súhlasu ak nebude odvolaný skôr.

                                    

 1. Odvolanie súhlasu

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to nasledujúcimi spôsobmi: zaslaním e-mailu na gdpr@profimed.eu s informáciou, že člen nemá záujem, aby jeho osobné údaje boli spracúvané na marketingové účely a že odvoláva svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený v súvislosti s členstvom v Klube Profimed, alebo poštou na adresu prevádzkovateľa, alebo priamo v emaily, ktorým mu prevádzkovateľ zaslal marketingové ponuky.

 

 1. Práva členov

Právo na potvrdenie. Člen má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či dochádza k spracúvaniu jeho osobných údajov, a ak áno, má právo na prístup k týmto informáciám a v súvislosti s tým tiež žiadať oznámenie príjemcov, ktorým tieto osobné údaje boli alebo budú sprístupnené.

Právo na kópiu. V prípade, že nedôjde k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, člen má právo požadovať od prevádzkovateľa kópiu spracúvaných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Právo na prístup. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej má prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob ich poskytnutia. Ak dotknutá osoba o poskytnutie týchto informácií požiada elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu a doplnenie. Člen má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to na základe vlastného oznámenia alebo iného hodnoverného zistenia prevádzkovateľa. Člen má okrem práva na opravu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, aj právo na ich doplnenie, ak sú už poskytnuté a spracúvané osobné údaje neúplné.

Právo na výmaz. V okamihu, keď už prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje týkajúce sa člena na účely uvedené v bodoch nepotrebuje a nie je žiadny ďalší oprávnený dôvod na ich spracúvanie prevádzkovateľom, tieto osobné údaje sú spracúvané protiprávne, súhlas s ich spracúvaním bol odvolaný, alebo po vznesenej námietke nie sú dôvody na ich ďalšie spracúvanie, má člen právo od prevádzkovateľa požadovať, aby takéto osobné údaje boli vymazané, resp. dostatočne zabezpečené pred ich spracúvaním, prípadne neboli sprístupnené. Prevádzkovateľ má právo túto požiadavku odmietnuť, ak trvá stále dôvod na ich spracúvanie. Výmaz sa neuskutoční, pokiaľ osobné údaje týkajúce sa člena budú zo strany prevádzkovateľa spracúvané za účelom určenia, výkonu alebo obhajoby nárokov či plnenia právnej povinnosti prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania. V prípade, že by sa člen dozvedel, že jeho osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú nepresné, prípadne ich spracúvanie je protiprávne či nepotrebné, prípadne ak bola podaná námietka, môže člen do doby, kým dôjde k riadne odôvodnenému postupu prevádzkovateľa, alebo rozhodnutiu o námietke, požadovať, aby prevádzkovateľ v uvedenom rozsahu obmedzil spracúvanie týchto osobných údajov, avšak iba v najmenšom prípustnom rozsahu.

Právo na prenosnosť údajov. Za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľa, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ získal na základe súhlasu alebo zmluvy a ide o automatizovane spracúvané osobné údaje.

Právo podať sťažnosť. Člen má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, došlo k porušeniu právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

 

 1. Uplatňovanie práv

Prevádzkovateľ osobné údaje neprenáša do tretej krajiny a ani nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj na účely vedenia agendy uplatnenia práv dotknutých osôb podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia. Právny základ je čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Lehota je 5 rokov odo dňa uplatnenia si práva dotknutej osoby. Príjemcovia sú subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

 

Všetky práva člena uvedené v týchto zásadách a ďalej vyplývajúce zo spracúvania osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, môže člen uplatňovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov prevádzkovateľa a ďalej nižšie uvedených formulárov:

 • PROFIMED International s.r.o., IČO 35 869 062, Letisko M. R. Štefánika 5285, 820 01 Bratislava
 • gdpr@profimed.eu

 

Kontakt na zodpovednú osobu je gdpr@profimed.eu

                                                                            

Kompletné podmienky členstva v Klube Profimed a Zásady spracúvania osobných údajov sú k dispozícii na www.profimed.eu/klub-profimed.

 

Špecializované predajne PROFIMED:

 • Aupark Bratislava, Einsteinova 18, Bratislava;
 • Central Bratislava, Metodova 6, Bratislava;
 • Aupark Košice, Nám. Osloboditeľov 1, Košice;
 • Galéria Mlyny, Štefánikova trieda 61, Nitra.
Dostupnosť v predajniach
Kliknutím na predajňu zistíte adresu a otváraciu dobu
Adresa
Telefón
Email
Google Maps Detail predajne